Aanstelling van doctor-assistenten

Doctor-assistenten worden aangesteld voor maximaal twee termijnen van ten hoogste drie jaar. Hun onderwijsopdrachten en administratieve opdrachten tezamen worden beperkt tot 30% van hun totale opdracht.

Procedure voor de aanstelling van doctor-assistenten

 • Voor openverklaringen bezorgt de vakgroepvoorzitter de volgende documenten aan de decaan:
   1. het Nederlands en Engelstalig vacaturebericht (de personeelsdienst stelt hiervoor sjablonen ter beschikking);
   2. de notulen van de vergadering van de vakgroepraad waarin de vacatureberichten werden goedgekeurd.
 • De AAP-commissie onderzoekt de aanvraag tot openverklaring en geeft advies t.a.v. het bestuur. De AAP-commissie rapporteert over haar advies op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat zorgt voor het opladen van de vacatureberichten in e-recruitment.
 • Het bestuur zorgt voor de publicatie van de vacatureberichten.
 • Na afloop van de sollicitatieperiode wordt de vakgroepvoorzitter (en ev. zijn team) verwittigd van zodra de sollicitaties voor raadpleging beschikbaar zijn in e-recruitment.
 • De vakgroep(raad) onderzoekt de kandidaturen en rangschikt de kandidaten.
 • Voor de aanstelling van de gekozen kandidaat bezorgt de vakgroepvoorzitter de notulen van de vakgroepraadvergadering met de bespreking/motivering van de selectie van de kandidaten aan de decaan.
 • De AAP-commissie beslist over de aanstelling op basis van het voorstel van de vakgroepraad. De AAP-commissie rapporteert over haar beslissing op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat verwerkt de beslissing in e-recruitment.
 • De aanstelling gaat ten vroegste in op de 1ste dag van de volgende maand.