Integreren van ‘maatschappelijke outreach’ in de masterproef

Wat?

Binnen de masterproef is niet enkel het uitwerken van een onderzoeksvraag en het uitvoeren en rapporteren van het onderzoek belangrijk, maar tevens het toegankelijk maken van deze wetenschappelijke kennis voor het bredere publiek. Dit bredere publiek kunnen leken zijn, maar tevens mensen uit het werkveld, de industrie, de gezondheidssector enz. Ook voor hen kan een maatschappelijke vertaalslag van het masterproefonderzoek absoluut een meerwaarde zijn.

Het toegankelijk maken van het onderzoek uit de masterproef geeft meer visibiliteit aan de bredere samenleving over het actuele onderzoek dat gebeurt in het vakdomein en binnen de opleiding.
Tevens stimuleert dit de betrokkenheid en toegankelijkheid van maatschappelijke stakeholders bij het onderwijs en daardoor kunnen onderwijs en het maatschappelijke veld dichter bij elkaar worden gebracht.

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft er voor gekozen om in het kader van het beleid ‘Maatschappelijke Outreach’, binnen de masterproeven die afgelegd worden in de faculteit, expliciet in te zetten op het vertalen van de onderzoeksresultaten naar een breed publiek. Tevens beoogt de faculteit de studenten te laten reflecteren over de maatschappelijke relevantie en impact van hun onderzoek.

Hiermee voegt de faculteit een dimensie “maatschappelijke outreach” aan de masterproef toe.

Hoe?

Concreet zullen de studenten die hun masterproef opstarten vanaf academiejaar 2022-2023:

  • In de masterproef een korte populariserende samenvatting maken van het onderzoek dat maximaal 1 A4-pagina omvat.
  • kort omschrijven wat de maatschappelijke meerwaarde en de maatschappelijke impact van hun masterproefonderzoek is (max ½ A4).

Beide componenten worden mee opgenomen in de masterproefhandleidingen van alle opleidingen, in de studiefiches van de masterproef van elke opleiding alsook wordt dit mee opgenomen in de totale evaluatie van de masterproef. Elke opleiding werkt hiervoor zelf het meest aangewezen evaluatiesysteem uit.

Studenten kunnen er als alternatief of complementair in samenspraak met hun promotor echter ook voor kiezen om met behulp van andere tools de maatschappelijke vertaalslag van hun onderzoek te maken.

Mogelijke alternatieven daarbij zijn:  

- het maken van een podcast over het masterproefonderzoek

- het maken van een filmpje over de gegenereerde inzichten uit het masterproefonderzoek (vb. voor de Universiteit van Vlaanderen)

- meewerken aan een initiatief gerelateerd aan het masterproefonderzoek op de Dag van de Wetenschap of andere initiatieven die het masterproefonderzoek toegankelijk maken voor een breed publiek

- begeleiden van een Talentatelier of plaatsbezoek voor kwetsbare jongeren (TAJO) om hen te leren kennismaken met elementen uit het masterproefonderzoek

- het geven van een lezing / workshop over het masterproefonderzoek voor niet-vakgenoten

- het schrijven van een (journalistiek) artikel over het masterproefonderzoek dat zich richt naar een breed publiek (vb. in kader van deelname aan een scriptieprijs)

 

Elke opleidingscommissie heeft de autonomie om deze lijst aan te passen.

Indien een student zelf naast de opgesomde initiatieven een ander alternatief inzake wetenschapscommunicatie wil uitwerken ter vervanging van de populariserende samenvatting, dan wordt dit via de promotor eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de betrokken opleiding.

Professionaliseren van masterproefpromotoren en studenten

Voor het integreren van deze dimensie ‘maatschappelijke outreach’ in de masterproeven wordt de nodige professionalisering voor masterproefpromotoren en studenten voorzien waarbij concrete handvaten aan promotoren en studenten geboden worden om dit in praktijk te brengen.
Hierna worden de initiatieven die hiertoe in academiejaar 2022-2023 genomen worden, opgelijst.

Professionalisering voor studenten

Om de studenten te bekwamen in wetenschapscommunicatie voor het brede publiek, zullen de collega’s van het Kenniscentrum van de faculteit BLITS-informatiesessies voorzien rond populariserend schrijven.

  • donderdag 2 maart 2023 12u-13u (Nederlandstalige sessie)
  • donderdag 9 maart 2023  12u-13u (Engelstalige sessie)

De exacte locatie alsook de inhoud van de sessie kunnen geraadpleegd worden op de website van het KCGG (https://www.kcgg.ugent.be/studenten/blits/) en deze informatie wordt via de opleidingen ook aan de studenten gecommuniceerd.

Professionalisering voor promotoren

Uiteraard is het ook belangrijk dat de promotoren handvaten krijgen rond wetenschapscommunicatie en maatschappelijke outreach opdat ze de studenten hierin kunnen begeleiden.
Daarom organiseert de faculteit een plenaire sessie rond maatschappelijke outreach en valorisatie. 

De data hiervoor worden via de facultaire nieuwsbrief en agenda gecommuniceerd alsook via het Faculty Research Training Program (module Societal Outreach).

Hierbij in het kort de inhoud van deze sessie :

  • De deelnemers leren in de sessie hoe ze hun boodschap kernachtig kunnen overbrengen, want hoe doe je dat: een complex onderzoek brengen naar een ruim publiek? 
  • Daarnaast krijgen ze een proevertje van de verschillende opties die er zijn om aan maatschappelijke outreach te doen. 
  • Ook het verschil tussen onderzoekscommunicatie, wetenschapscommunicatie en wetenschapsentertainment wordt bekeken en welke vorm van outreach welke vorm van communicatie vraagt.

Op het einde van deze plenaire sessie hebben deelnemers een goed idee van de boodschap die ze willen brengen en hebben ze een duidelijk zicht via welke 'podia' ze die kunnen brengen. 

In opvolging van de plenaire sessie worden aan de onderzoekers in de faculteit workshops aangeboden om te leren werken met een aantal socialmediatools (zoals Instagram, Twitter, Linkedin enz.) waarmee ze hun onderzoek bij het brede publiek kenbaar kunnen maken. De data daarvoor worden tevens jaarlijks via de facultaire nieuwsbrief en agenda gecommuniceerd alsook via het Faculty Research Training Program (module Societal Outreach).

Good practices

Een aantal opleidingen hebben reeds ervaring met het integreren van maatschappelijke outreach in de masterproeven.

De komende maanden zullen enkele good practices gedeeld worden uit deze opleidingen ter inspiratie voor andere promotoren en studenten.

Meer informatie?

Contacteer Anne Magherman, beleidsmedewerker Maatschappelijke Outreach

Anne.Magherman@ugent.be

Integratie Maatschappelijke Outreach in het masterproeftraject