Een buitenlandse studie-ervaring in de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

1. Mogelijkheden voor een buitenlands studieverblijf

In de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen is een buitenlandse studie-ervaring mogelijk in de Master.

De opleiding maakt een onderscheid tussen korte en een lange studieverblijven.

 

Korte studieverblijven

Lange studieverblijven

Periode waarin het studieverblijf kan plaatsvinden

1e en/of 2e Master

(1e en/of 2e semester) 

2e Master

(1e of 2e semester)

Duur van het studieverblijf

Minstens 1 dag - maximum 2 maanden. Verschillende verblijven overheen de Master mogelijk.

Minstens 2 of 3 maanden, afhankelijk van de inhoud van het studieverblijf

Deel van de opleiding waarvoor het studieverblijf kan plaatsvinden

In het kader van een vak, (onderzoeks)stage en/of masterproef.

In het kader van vak(ken), (onderzoeks)stage of masterproef.

Mogelijke bestemmingen voor het studieverblijf 

Afhankelijk van de inhoud van het vak, de (onderzoeks)stage en/of masterproef.

Meer info: zie infosite van de opleiding op Ufora (deel internationalisering)

Financiering van het studieverblijf

Eigen middelen, mogelijks kleine financiële bijdrage van de opleiding. Variabel op jaarbasis.

In Europa: Beurs in het kader van het Erasmus+ programma

Buiten Europa: afhankelijk van dossier

2. De eerste stap naar een buitenlands studieverblijf

Korte studieverblijven vinden veelal plaats op initiatief van de verantwoordelijke lesgever of promotor. Dit sluit niet uit dat je zelf kan navragen wat de mogelijkheden voor een kort buitenlands studieverblijf zijn. In dit geval neem je contact op met onderstaande verantwoordelijken:

Opleidingsgedeelte

Te contacteren 

Onderzoek in het kader van de masterproef

Promotor van de masterproef

Onderzoek in het kader van de minor onderzoek

Promotor van de minor onderzoek

Stage

Verantwoordelijke lesgever van het betrokken stagevak en stagementor

Vak(ken)

Verantwoordelijke lesgever van het betrokken vak 

 

Indien je interesse hebt voor een lang studieverblijf, raadpleeg je alle specifieke en aanvullende informatie over de mogelijkheden op de infosite van de opleiding op Ufora (deel internationalisering) en op de website van de betrokken gastinstellingen. In geval van verdere vragen over de mogelijkheden, kan je contact opnemen met LOenBW@UGent.be.

3. Voorwaarden voor een buitenlands studieverblijf

Zowel kort als lange studieverblijven moet combineerbaar zijn met het curriculum dat werd samengesteld in het academiejaar waarin het studieverblijf plaatsvindt. Dit is in het bijzonder van toepassing voor studieverblijven die in het eerste semester plaatsvinden.

Na afloop van een buitenlands studieverblijf wordt van studenten verwacht dat ze peter of meter worden van inkomende studenten en ondersteuning bieden aan uitgaande studenten (vb. advies geven over procedure of accommodatie). Daarnaast wordt ook verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het promoten van een buitenlandse studie-ervaring bij collega-studenten (vb. door middel van een getuigenis over het buitenlandse studieverblijf tijdens het infomoment). 

4. Aanvraag- en selectieprocedure: stappenplan

4.1        Dien je kandidatuur in en wacht de selectie af

Bespreek in eerste instantie de haalbaarheid van een studieverblijf in het buitenland tijdens het 1e of 2e semester van het volgende academiejaar met je promotor en begeleider van je masterproef, je stage en minor onderzoek indien van toepassing. Maak vervolgens een keuze uit de lijst van mogelijkheden voor een langdurig buitenlands studieverblijf.

Het aantal studenten dat per academiejaar naar een bepaalde bestemming kan gaan, is gelimiteerd (zie infosite van de opleiding op Ufora). Dit aantal is gebaseerd op onderlinge akkoorden tussen de Universiteit Gent en de buitenlandse gastinstellingen. Indien meer studenten dan toegelaten zich kandidaat stellen voor één bestemming, verloopt de selectieprocedure op basis van de motivatiebrief.

Als je je keuze gemaakt hebt, dien je via e-mail jouw kandidatuur voor een langdurig buitenlands studieverblijf in bij Prof. Frederik Deconinck, coördinator internationalisering van de opleiding. Je kandidatuur bestaat uit een motivatiebrief die volgende zaken omvat:

  • Een algemene motivatie: waarom heb je interesse in een buitenlands studie-ervaring? Welke competenties wil je na afloop van het buitenlandse studieverblijf verworven hebben?
  • De vermelding van jouw persoonlijke top 3 van gastinstellingen.
  • Een voorstel voor het curriculum in uitwisseling per gastinstellingen. Dit betekent dat je aangeeft welke vakken je aan de gastinstelling wil volgen en voor welke vakken je op basis hiervan wil vrijgesteld worden in de opleiding. Je kan hiervoor beroep doen op de curricula in uitwisseling die eventuele voorgangers hebben samengesteld (zie infosite van de opleiding op Ufora)
  • Een toelichting van de manier waarop je je zal voorbereiden op een buitenlands studie-verblijf.
  • Jouw persoonlijk CV (inclusief vermelding van jouw talenkennis)

Integreer deze zaken in 1 document met als titel “NaamVoornaam_MotivatieBuitenland”. Zorg er voor dat jouw promotor en begeleider van de masterproef, de stage en de minor onderzoek (indien van toepassing) akkoord zijn met het feit dat je je kandidatuur voor een langdurig studieverblijf indient.

De deadline voor het indienen van de kandidaturen voor lange studieverblijven wordt vermeld in de tijdslijn die je kan terugvinden in de documentrubriek op de infosite van de opleiding op Ufora. De uiterlijke datum waarop de resultaten van de selectie bekend gemaakt worden, kan je eveneens in dit document terugvinden.

Voor korte studieverblijven is er geen selectieprocedure. Korte studieverblijven worden mits akkoord van de betrokken lesgever of promotor uiterlijk 14 dagen vóór vertrek door de student in Oasis geregistreerd (zie procedure in stap 4.2).

4.2      Voer jouw uitwisselingsaanvraag in via Oasis

Ben je geselecteerd voor een langdurig buitenlands studieverblijf, dan maak je een uitwisselingsaanvraag aan via Oasis. Een uitwisselingsaanvraag kan pas ingevoerd worden na het bepalen van de bestemming (zie stap 4.1).

De registratie van de uitwisselingsaanvraag in Oasis is een belangrijke voorwaarde voor:

-         erkenning (buitenlandse credits worden overgenomen in je curriculum)

-         vermelding van buitenlandse ervaring op het Diploma Supplement

-         in aanmerking te komen voor beurzen en eventuele andere financiële ondersteuning

Raadpleeg de handleiding in Oasis voor richtlijnen over de registratie van een uitwisselingsaanvraag in Oasis.

Opgelet:

  • de rubrieken “Curriculum in uitwisseling” en “Learning agreement” dien je op dit moment nog niet in te vullen (zie stap 4.3).
  • het vakgebied, ook te vermelden bij de registratie van jouw uitwisselingsaanvraag in Oasis, is voor de opleiding LO en BW “Sports (1014)”. De erasmuscode is B Gent01.

De deadline voor het indienen van de uitwisselingsaanvraag van lange studieverblijven wordt vermeld in de tijdslijn die je kan terugvinden in de documentenrubriek op de infosite van de opleiding op Ufora. Deze deadline wordt door de dienst internationalisering van de Universiteit Gent bepaald. Studenten die hun uitwisselingsaanvraag voor een lang studieverblijf niet tijdig invoeren, komen dus niet meer in aanmerking voor een lang buitenlands studieverblijf.

Voor korte studieverblijven dient de uitwisselingsaanvraag uiterlijk 14 dagen vóór vertrek in Oasis geregistreerd te zijn.

Van zodra jouw uitwisselingsaanvraag in Oasis ingevoerd werd, informeer je de opleiding via LOenBW@UGent.be. Het is essentieel om dit te doen aangezien de opleiding niet automatisch op de hoogte wordt gebracht van jouw registratie in Oasis. De dossiers worden vervolgens geverifieerd op juistheid en volledigheid. Jouw uitwisselingsaanvraag zal vervolgens goedgekeurd worden (=selectie) en de gastinstelling zal geïnformeerd worden over jouw komst (=nominatie). De timing van deze procedure wordt vermeld in de tijdslijn die je kan terugvinden in de documentenrubriek op de infosite van de opleiding op Ufora.

4.3      Start de aanvraagprocedure bij de buitenlandse gastinstelling

Van zodra je genomineerd bent bij de buitenlandse gastinstelling, word je hierover als student geïnformeerd. Op dit moment is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor de buitenlandse gastinstelling doorloopt. Bekijk dus zo snel mogelijk de website van de buitenlandse gastinstelling en kijk na welke procedures moeten worden gevolgd. Het is heel belangrijk dat je de deadlines van de gastinstelling respecteert. Het niet respecteren van de deadline van de gastinstelling kan ertoe leiden dat jouw buitenlands studieverblijf door de gastinstelling geannuleerd wordt.

Vervolgens is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de inhoud van jouw “curriculum in uitwisseling” samenstelt en in Oasis registreert (= welke vakken ga je opnemen aan de gastinstelling en welke UGent vakken stel je daar tegenover). Raadpleeg deze handleiding voor richtlijnen over de registratie van jouw curriculum in uitwisseling in Oasis.

Leg je curriculum in uitwisseling ter goedkeuring voor in Oasis en breng de opleiding hiervan op de hoogte via LOenBW@UGent.be. De deadline om jouw curriculum ter goedkeuring voor te leggen in Oasis wordt vermeld in de tijdslijn die je kan terugvinden in de documentrubriek op de infosite van de opleiding op Ufora.

Van zodra de opleiding jouw curriculum in uitwisseling heeft goedgekeurd, kan je in Oasis een door de UGent ondertekend learning agreement downloaden via de rubriek ‘Documenten’.

In geval van stages is het niet mogelijk om het learning agreement in Oasis te downloaden. In dit geval gebruik je de officiële template van het learning agreement for studies of traineeships. Van zodra het learning agreement ondertekend is door de drie partijen (UGent, student en de gastinstelling) dien je het opnieuw op te laten in Oasis.

Voor korte studieverblijven in het buitenland is het niet nodig om een curriculum in uitwisseling en een learning agreement op te maken.

5. Praktische tips

Accommodatie en transport

Je dient zelf je verblijfsaccommodatie en het transport van en naar je bestemming in orde te brengen.
Voor de accommodatie kan je hulp krijgen van de Internationale Dienst van de gastinstelling. Hiervoor moet je je vaak registreren via een bepaalde website of dien je een aanvraagformulier in te vullen. Zo niet, dien je alles zelf te regelen. Vraag meer informatie aan de contactpersoon van de Internationale Dienst van jouw bestemming.

Het kan ook nuttig zijn om contact op te nemen met medestudenten die reeds ervaring hebben met een buitenlands studieverblijf aan jouw gastinstelling. De contactgegevens van eventuele voorgangers kan je raadplegen in het overzichtsdocument lang studieverblijven.

Contact

Coördinator internationalisering LO en BW: Prof. Frederik Deconinck

Contactpersoon internationalisering LO en BW: Lore Timmermans