Welzijns- en milieubeleidsverklaring

(Besluit van het Bestuurscollege d.d. 17 december 2003)

De Universiteit Gent engageert zich tot:

 • Het voeren van een coherent welzijns- en milieubeleid;
 • Het implementeren van integraal beleid inzake duurzame ontwikkeling in haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening;
 • Het scheppen van een werkklimaat en studeeromgeving waarin haar personeelsleden en studenten zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en het milieu in het algemeen;
 • Een continu verbeteren van de veiligheids-, gezondheids- en milieuzorg binnen de instelling.

De Universiteit Gent streeft in het kader van de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu naar:

 • Het integreren van deze zorg in haar dagelijkse werking;
 • Het evenwichtig waarderen ervan naast de andere doelstellingen die volgen uit de opdrachtverklaring;
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële schade en het beperken van veiligheidsrisico's en milieuschade;
 • De betrokkenheid van de eigen personeelsleden, studenten en derden (overheid, bedrijven en buurtbewoners) bij deze zorg.

Binnen het kader van de vigerende welzijns- en milieuwetgeving zal de Universiteit Gent:

 • De nodige informatie, instructies en opleiding geven;
 • De relevante maatregelen nemen en middelen verschaffen;
 • Doelmatig toezicht houden op alle activiteiten en de hinder ervan beheersen en beperken.