U4 projecten 2016

U4 Onderzoeksprojecten

UGent maakt sinds 2008 deel uit van de U4, het strategisch partnerschap met de Georg-August-Universität Göttingen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Uppsala Universitet. De activiteiten van  dit  universiteitsbrede partnerschap zijn gestructureerd volgens vier academische clusters:
•    Cluster Humanities
•    Cluster Science and Technology
•    Cluster Medicine and Pharmacy
•    Cluster Social Sciences, economics and Law

Daarnaast is er ook een centraal aangestuurde cluster voor samenwerking op het gebied van universitair mamagement.

Alle lopende en geplande activiteiten van de U4 zijn terug te vinden op de website: http://www.u4network.eu/.

Wie kan een aanvraag indienen?

Vanuit de UGent wordt aan ZAP-leden cofinanciering aangeboden voor kwalitatieve onderzoeksprojecten met doctoraatsfinaliteit die zich binnen deze U4- samenwerking situeren. Projecten die hiertoe in aanmerking wensen te komen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het uitgeschreven projectvoorstel beoogt een onderzoekssamenwerking tussen minstens 2 U4-partners;
  • er moet kunnen aangetoond worden dat het onderzoeksproject kadert in een groter onderzoekssamenwerkingsverband waarin minstens 3 van de 4 U4-partners betrokken zijn;
  • dit onderzoekssamenwerkingsverband moet zich situeren in 1 van de academische U4-clusters.

Hoe aanvragen?


De voorstellen voor een U4-onderzoeksproject moeten in het Nederlands of Engels op de voorziene invulformulieren worden ingediend.

Financiering

De tussenkomst vanuit de UGent beperkt zich tot het budget dat gelijkwaardig door elk van de andere betrokken U4-partners wordt ingebracht in de beoogde onderzoekssamenwerking en kan niet hoger zijn dan het standaardbudget dat wordt toegekend aan een 2-jarig onderzoeksproject (2016: € 103.500= € 86.000 personeel + € 17.500 werking).

 

Het financieel engagement van de partnerinstelling moet specifiek bestemd zijn voor de realisatie van dit project.

 

Deadline

18 oktober 2016 om middernacht (Belgische tijd)

Verder informatie

e-mail: BOF@UGent.be