Onderwijsinnovatie 2016-2017

“knowledge4all”

De faculteit rechten heeft zijn medewerking verleend aan het opstarten van het onderwijsinnovatieproject “knowledge4all”. De doelstelling van dit project bestaat er in het bijzonder in om studenten uit verschillende wetenschappelijke disciplines (i.h.b. ingenieurs, geneeskunde, economie en rechten) te laten samenwerken. De rol van de rechtenstudent bestaat erin om juridisch advies te verstrekken.


Binnen het project wordt ernaar gestreefd om uitvindingen te ontwikkelen die mensen met een beperking in het dagelijkse leven kunnen helpen. In een volgende fase wordt nagegaan of het project op de markt kan worden aangeboden / gecommercialiseerd. In het licht van het ontwerpen en de commercialisering van deze producten kunnen tal van vragen van juridische aard rijzen. Zo moet onderzocht worden wie eigenaar is van de ontwikkelde resultaten, op wie het risico van productaansprakelijkheid rust, of en hoe dit risico verzekerd kan worden, met welke juridische beperkingen rekening moet worden gehouden bij de commercialisering, hoe de commercialisering gefinancierd kan worden….

Binnen het project wordt van rechtenstudenten niet enkel verwacht dat zij een juridisch advies verstrekken, doch tevens dat ze in functie van de resultaten van het onderzoek in andere disciplines in staat zijn om juridische problemen te onderkennen, alsook om de bevindingen op juridisch vlak mondeling toe te lichten aan studenten en professoren die actief zijn in andere disciplines.

De uiteindelijke doelstelling bestaat erin om producten te ontwikkelen en te kunnen gebruiken of aanbieden die maatschappelijk gezien een meerwaarde vormen voor mensen met een beperking. Aldus staan maatschappelijk engagement en ondernemerschap centraal.

De valorisatie van de deelname aan dit project geschiedt via Vaardigheden IV, waarin het één van de aangeboden professionele vaardigheden in het tweede semester vormt.
 
Reinhard Steennot
Professor consumentenrecht en bankrecht
T +32 9 264 68 58
 
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Instituut Financieel Recht
Interuniversitair Centrum Consument & Recht

“iCRIM”

Het onderwijsinnovatieproject iCRIM werd ontwikkeld om de opleidingsvisie van de opleiding Criminologische Wetenschappen nog sterker te operationaliseren binnen de programmahervorming die in het academiejaar 2016-2017 werd doorgevoerd. Daarbij staan drie elementen centraal:
(1) het herbekijken van het inzetten van een zo breed mogelijke waaier aan werkvormen (bv PGO tutorial, groepswerk, werkcollege, microteaching);
(2) het maximaal activeren en responsabiliseren van de studenten voor het eigen leerproces; en
(3) het garanderen van een voldoende hoge studielast die optimaal gespreid wordt over de verschillende opleidingsjaren.

De programmahervorming en iCRIM sluiten aan op de Strategische Onderwijsdoelstellingen die door de UGent worden vooropgesteld, met in het bijzonder de volgende doelstellingen: durf denken & multiperspectivisme; talent ontwikkelen van studenten en lesgevers; en participatie van stakeholders. Om aan deze doelstellingen tegemoet te komen, werd een nieuw vak geïntroduceerd, namelijk Project Actuele Criminologie (2e bachelor criminologische wetenschappen) en zal een “Week van de Criminologie” worden ingericht waarbij studenten van elkaar kunnen leren en experten uit het werkveld aanwezig zullen zijn.

In het nieuwe jaaropleidingsonderdeel “Project Actuele Criminologie” worden studenten verdeeld in kleine groepen (6 leden) en krijgen ze een tutor aangewezen. In het eerste semester worden de groepen tijdens een introductieles geïnformeerd over het opzet van het opleidingsonderdeel, en in het tweede semester over de opdracht die ze met hun groepsleden in het kader van dit project dienen op te lossen. Gedurende het eerste semester krijgen de studenten verschillende workshops aangeboden (schrijfvaardigheden, presentatie- en vergadertechnieken) die hen wat vaardigheden betreft verder moeten ondersteunen bij het oplossen van hun opdracht. In het tweede semester komen de groepjes regelmatig bijeen om aan de projectopdracht te werken. Minstens vier van die samenkomsten gebeuren in bijzijn van de tutor. De studenten presenteren het resultaat van hun opdracht – in het bijzijn van hun jaargenoten evenals experten uit het werkveld– tijdens de “Week van de Criminologie”. De eindevaluatie van het opleidingsonderdeel gebeurt niet alleen op basis van het product en de presentatie ervan tijdens de “Week van de Criminologie”, maar ook door peer-assessment, beoordeling van de portfolio en de verslagen en de beoordeling door de tutor van de participatie en bijdrage aan de bijeenkomsten.

iCRIM biedt ondersteuning aan de werkgroep “Onderwijsinnovatie” van de Opleiding Criminologie die instaat voor de ontwikkeling en organisatie van het nieuwe opleidingsonderdeel en de “Week van de Criminologie”. Binnen iCRIM zal een innovatiemedewerker bijstand leveren aan de werkgroep Onderwijsinnovatie en zal een expert uitgenodigd worden die een eenmalige opleiding voor het onderwijzend personeel komt verzorgen.
Vier grote doelstellingen zullen worden verwezenlijkt via het onderwijsinnovatieproject:
1.    Grondiger en meer diepgaand in kaart brengen van de noden rond de verschillende competenties.
2.    Meer individuele uitwerking van de onderwijsprofessionalisering met het oog op het ontwikkelen van talenten bij de projecttutoren.
3.    Het beter kunnen ondersteunen van studenten onder meer door het ontwikkelen van leermateriaal.
4.    Ontwikkeling van meer ICT-toepassingen.

“Jurinte”

Op 1 december 2016 worden in België nieuwe regels van kracht in verband met de beëdiging van gerechtstolken en –vertalers. De nieuwe wet is meer dan welkom. Magistratuur en advocatuur krijgen in onze snel globaliserende wereld immers meer en meer te maken met anderstaligen en de specifieke uitdagingen van het communiceren met anderstaligen, al dan niet via vertolking. Onderzoek wees uit dat daarbij grote problemen rijzen, zowel wat de beschikbaarheid van tolken betreft als wat het tolkwerk in de diverse jurisdicties betreft.

Het Jurinte-project beoogt via de ontwikkeling van zeven scenario’s gebaseerd op casussen uit verschillende reële gerechtelijke contexten (vb. huurgeschil, drugsdelict, collectieve schuldenregeling) die telkens de interventie van een tolk en/of vertaler impliceren, een scenario-based learning traject te ontwikkelen waarmee studenten uit de Master of Arts in het tolken en uit de Masteropleiding Rechten gezamenlijk aan de slag kunnen gaan. De tolkenstudenten zullen optimaal met het tolken in gerechtelijke context vertrouwd worden gemaakt, terwijl de rechtenstudenten tijdens de Moot Court een bijkomende dimensie van meertaligheid zullen kunnen ondervinden.

De onderzoekers die binnen dit project worden tewerk gesteld zijn vertaler-tolk Susan Verhulst (praktijkassistente UGent; susan.verhulst@ugent.be) en jurist Frederik De Vylder (frederik.devylder@ugent.be). Zij kunnen bogen op de gewaardeerde medewerking van de Gentse justitie.

Ze worden aangestuurd door de professoren (LW), (RE) en (RE).

“Alice”

Het doel van het ALICE-project is het ontwikkelen van een ICT tool die studenten toelaat hun taal- en redeneervaardigheid online en zelfstandig te trainen en aldus te verbeteren. Deze ICT tool is geconcipieerd als een module van een ruimere webapplicatie (ALICE), waarvan de ontwikkeling door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt gefinancierd. Voor het programmeren van ALICE wordt samengewerkt met de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek van de Faculteit Wetenschappen. Voor het aanleveren van de inhoud van de taal- en redeneeroefeningen wordt samengewerkt met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, met de medewerkers van de Cel Taalbeleid en met collega’s uit andere faculteiten die titularis zijn van schrijfvaardigheidsvakken.

Projectverantwoordelijken (alfabetisch):
-    Joke Baeck: Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21)
-    Kris Coolsaet: Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
-    Joke Meheus: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)

Mede-aanvragers (alfabetisch):
-    Sibo Kanobana: Taalbeleid Academisch Nederlands (DOWA)
-    Mit Leuridan: Taalbeleid Academisch Nederlands (DOWA)
-    Leen Pollefliet: Vakgroep Informatietechnologie (TW05)
-    Veerle Provoost: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)
-    Kris Rutten: Vakgroep Onderwijskunde (PP06)

Actuele medewerkers (alfabetisch):
-    Stef Frijters: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)
-    Thomas De Praetere: Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
-    Pauline Van Daele: Vakgroep Taalkunde (LW06)
-    Frederik Van De Putte: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)
-    Fieke Van der Gucht: Vakgroep Taalkunde (LW06)

 “Ontwerp je eigen interactieve e-book: een educatieve blokkendoos voor lesgevers”

De doelstelling van het project was het creëren van een toolbox voor lesgevers waarmee ze op een zeer attractieve, gebruiksvriendelijke en tijdbesparende manier een e-cursus kunnen maken voor hun handboek aan de hand van een aantal uitgewerkte pilootvakken (inleidende vakken in de bacheloropleiding) dewelke als model kunnen worden uitgerold voor andere opleidingsonderdelen. Hierdoor wordt een multiplicator effect beoogd. Via het aanbieden van een stimulerende elektronische omgeving  verwerven de studenten de nodige competenties om de slaagkansen  voor het examen te verhogen en wordt een onderwijs op maat van de student  tot stand gebracht.  Daarnaast wensen we een antwoord te bieden op de universitaire doelstelling om studenten vanaf hun eerste kennismaking met de hogere studie te stimuleren via diverse tools die activerend leren mogelijk maken. Zo wordt in het te ontwerpen online management system alle technologische, maar ook praktische (via handleiding, tutorials, tips and tricks…), mogelijkheden/ondersteuning aangeboden voor de lesgevers om hun cursus op een vernieuwende, interactieve manier aan te bieden aan de studenten. Bij optimaal gebruik zal de docent een omgeving creëren die de studenten voor, tijdens en na de lesmomenten activeert (via kennisclips, MOOCS, flipped classroom, … steeds vanuit een blended learning perspectief – we schatten dus ook de traditionele vormen van onderwijs naar waarde).  Het project beidt een totaalpakket aan tools aan waarbij de lesgever zelf bepaalt in hoeverre hij gebruik maakt van de aangeboden tools en werkvormen, in zoverre dit van een toegevoegde waarde kan zijn voor zijn cursus. Op termijn zullen zowel de lesgevers als de studenten zelf via de learning analytics, inherent aanwezig in het online management systeem, de evolutie in kennisverwerving kunnen opvolgen.

Binnen dit project, een samenwerking tussen drie faculteiten en de Vakgroep Onderwijskunde als aanspreekpunt voor didactisch-wetenschappelijke ondersteuning, wordt de omgeving uitgetekend, getest en wordt de content ontwikkeld voor enkele pilootcursussen; Economie, Statistiek, Inleiding tot het recht en Politicologie. Dit resulteert in een testpopulatie van een 4000 studenten. Daar deze vakken in verschillende  opleidingen en faculteiten worden gedoceerd en samenwerking tussen collega’s die gelijkaardige vakken doceren wordt gestimuleerd, verstevigt dit verder de multi, inter- en transdisciplinariteit van de verschillende disciplines.

We mogen als realisatie op dit moment reeds optekenen dat de volledige doelstellingen naar werkbaarheid, intuïtiviteit voor de nieuwe omgeving (te denken aan: een drag and drop systeem, voorstellen vaste modellen opmaak voor filmpjes en afbeeldingen, voorstelling cursus in een website lay-out,… ) werden verwezenlijkt en zullen worden geïntegreerd in Minerva 2.0. Daarnaast biedt het ICT team van de Universiteit Gent de nodige ondersteuning om de activerende tools te ontwikkelen ( kennisclips, …). Inhoudelijk werd voor het vak inleiding tot het recht alle materiaal ontwikkeld om een volledig activerende cursus te verzorgen voor de studenten (materiaal flipped classroom, omzetting hoofdstuk naar aflevering van de Slimste Mens, …). Ook voor de andere betrokken vakken zal dit materiaal worden ontwikkeld in het komende academiejaar. Om een optimale training van studenten te bewerkstelligen werd in het kader van dit project een adaptieve vraagbaak ontwikkeld door het Minerva team binnen de bestaande Curios- omgeving. De vraagbaak zal inspelen op de capaciteiten van de individuele student (de docent bepaalt de tresholds bv op basis van de gehanteerde standard setting op het examen). De student zal enkel oefeningen gepresenteerd krijgen van het hoger niveau indien de vragen van een lager niveau correct beantwoord werden, indien ze te veel fouten maken in een hoger niveau dan vallen ze terug naar een meer basisniveau. Op termijn zal het Minerva-team ook streven naar de uitwerking van de extra functionaliteiten zoals een elektronisch notitieblok en mogelijkheden om materiaal uit te wisselen met medestudenten, …