Onderwijsvisitaties

In Vlaanderen worden alle opleidingen van het hoger onderwijs (normaal één keer om de zeven jaar) extern gecontroleerd door een visitatiecommissie. In dezelfde periode worden alle universitaire instellingen bezocht die dezelfde opleiding aanbieden. De visitatiecommissie van een opleiding bestaat uit peers en wordt samengesteld door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in overleg met de betrokken opleidingen van de verschillende universiteiten.

De opleidingen dienen ter voorbereiding een zelfevaluatierapport (ZER) te schrijven waarin zij op een 'kritische' wijze hun opleiding presenteren aan de hand van een voorgeschreven format opgedeeld in zes deelfacetten: de doelstellingen van de opleiding, het programma, de inzet van personeel, de voorzieningen, de interne kwaliteitszorg en de (studie)resultaten. De visitatiecommissie maakt een openbaar verslag op van haar bevindingen op basis van het ZER en haar bezoek aan de faculteit. De opleiding moet minimaal op alle facetten een voldoende halen om te 'slagen'.

Op basis van het verslag van de visitatiecommissie wordt de opleiding al dan niet geaccrediteerd. Accreditatie is de formele erkenning van een opleiding door een onafhankelijk orgaan dat een opleiding voldoet aan vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten die vooraf formeel zijn vastgelegd. In Vlaanderen wordt de accreditatie verleend door een orgaan dat via een verdrag met Nederland is opgericht: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Als een opleiding de accreditatie niet haalt, dan wordt die niet langer gefinancierd en worden de diploma's niet meer erkend.