Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure opstarten

Hou een scan van je diploma en puntenlijst bij de hand.

Start online aanvraag

  Individueel

  Aanvragen gebeuren op individuele basis. Dit wil zeggen dat enkel de kandidaat-student een aanvraag kan indienen.

  Duur

  De procedure kan 4 maanden duren (te rekenen vanaf ontvangst van het volledige dossier). Start dus tijdig je aanvraagprocedure!

  Je kan een aanvraag indienen voor een bepaald academiejaar, rekening houdend met de deadlines.
  Je kan geen aanvraag indienen voor een bepaald semester.

  Welk soort contract?

  • Diplomacontract: inschrijving met het oog op het behalen van een diploma (voltijds of deeltijds traject)
  • Creditcontract: inschrijving voor opleidingsonderdelen met het oog op het behalen van een creditbewijs

  Visum

  Je kan geen visum krijgen wanneer je toelating hebt gekregen voor een credit- of examencontract.
  Enkel een inschrijving voor een voltijds diplomacontract wordt aanvaard.

  Indienen aanvraag

  Sluit de volgende documenten bij de aanvraag.
  Je hoeft niet te wachten op het aanvraagformulier om deze documenten reeds in orde te brengen:

  1. Gelegaliseerde kopie van je basisdiploma en bijhorende puntenlijst;
  2. Curriculum vitae;
  3. Als je nog niet aan een universiteit hebt gestudeerd, dan moet het formulier "Declaration of access to a university bachelor programme in the country where the diploma was awarded for the purpose of access to a bachelor programme at Ghent University" correct ingevuld zijn;
  4. Document dat het quoteringssysteem van jouw land uitlegt (vb. aantal uren studie per studiepunt/credit, beoordeling in %);
  5. Indien je vluchteling bent: een originele brief die bevestigt dat je een vluchteling bent. Dit document kan je bij je gemeentebestuur krijgen;
  6. Bewijs van voldoende Nederlandse / Engelse taalkennis, afhankelijk van de opleiding die je hebt gekozen en de mogelijke onderwijstalen.
  7. Je mag bijkomende documenten toevoegen, indien je van oordeel bent dat die relevant kunnen zijn voor jouw aanvraag (referenties, certificaten van eerder gevolgde opleidingen, motivatiebrief, ...).
  8. Let erop dat je jouw aanvraag indient vóór de deadline.
  9. Stuur je aanvraagpakket naar de International Admissions Desk.

  Beoordeling aanvraag

  1. De International Admissions Desk doet een eerste beoordeling van de ingediende aanvraag, gebaseerd op de ingediende documenten.
   Er wordt nagegaan of aan de algemene voorwaarden is voldaan en of alle vereiste documenten aanwezig zijn.
  2. Nadien wordt de volledige aanvraag naar de faculteit gestuurd.
   Daar wordt nagegaan en beoordeeld of je academisch kan worden toegelaten op basis van de kwaliteit en de geschiktheid van de ingediende documenten.
   Het is dus belangrijk dat je er op let dat je aanvraag en de ingediende stukken jouw academische prestaties en potentieel toelichten.
  3. De faculteitsraad stelt de International Admissions formeel op de hoogte van de facultaire beslissing en stuurt het dossier terug naar de International Admissions Desk.
  4. De desk bericht je over de beslissing en stuurt een officiële brief, ondertekend door het afdelingshoofd Studentenadministratie en Studieprogramma's.
   Bij aanvaarding heet deze brief toelatingsbrief
   Indien je een studentenvisum moet aanvragen zal de originele toelatingsbrief moeten voorgelegd worden.

  Duur

  Deze procedure kan tot 4 maanden duren.
  Dus hoe eerder je begint, hoe eerder je zal weten of je al dan niet bent toegelaten.

  Deadline

  In de laatste dagen voordat een deadline verstrijkt, ontvangen wij zeer grote aantallen aanvragen.
  Het is daarom niet mogelijk om dan aan iedereen te bevestigen dat wij het aanvraagpakket hebben ontvangen. De status van je aanvraag kan je volgen op OASIS.